118,7428

Upis na doktorske studije

Svrha doktorskih studijskih programa jeste da se student osposobi za:

 • kritičko razmišljanje i samostalno rešavanje teorijskih i praktičnih problema u datoj oblasti,
 • praćenje savremenih naučnih i stručnih dostignuća,
 • realizaciju naučnih projekata,
 • objavljivanje naučno-istraživačkih rezultata u naučnim časopisima i na naučnim skupovima,
 • naučno-istraživački rad na univerzitetima, institutima i drugim istraživačko-razvojnim centrima,
 • doprinos razvoju naučnih disciplina.

Nakon odbranjene doktorske disertacije, student stiče zvanje Doktor nauka.

 

Potrebna dokumenta za upis na doktorske akademske studije:

 

 1. Diploma o završenim osnovnim akademskim studijama i poslediplomskim studijama ( original na uvid i po jedna fotokopija – fotokopije ne moraju da budu overene )
 2. Lična karta i fotokopija, ukoliko lična karta nema čip / Pasoš i fotokopija pasoša za strane državljane
 3. Fotografije – 2 fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm
 4. Biografija (CV)

Zainteresovani kandidati će pre upisa obaviti intervju sa profesorima – rukovodiocima izabranog studijskog programa.

 

Nadoknada za troškove školovanja na trogodišnjim doktorskim studijama je 2.400 (dvehiljadečetiristotine) evra godišnje, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS, objavljenom na sajtu UNIVERZITETA SINGIDUNUM, uz mogućnost plaćanja na rate (prva rata u iznosu od 400 evra, plaća se prilikom realizacije upisa, a preostali deo iznosa u 10 rata, po 200 evra).

Za izradu i odbranu doktorske disertacije i diplomu, prilikom prijave teze, student plaća dodatnih 1000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS, objavljenom na sajtu UNIVERZITETA SINGIDUNUM.

Za upis na doktorske studije neophodno je uplatiti i upisni materijal u iznosu od 10 evra.

 

Relevantni podaci za uplatu:

Tekući račun: 160-360186-98
Primalac: UNIVERZITET SINGIDUNUM, Danijelova 32, 11 000 Beograd
Svrha uplate: Školarina na doktorskim studijama (I, II ... rata)
Poziv na broj: godina upisa/broj indeksa, odnosno JMBG (prilikom prve uplate, pre dodeljivanja broja indeksa).

 

 • Za prijavu za upis na doktorske studije popunite on-line formular koji se nalazi na ovom linku.
 • Konkurs za doktorske studije možete da preuzmete na ovom linku.
Univerzitet Singidunum © 2018